Tiếng Việt

So sánh hai tài liệu Word bằng C# trong ASP.NET

Chúng ta thường cần so sánh hai tài liệu MS Word DOC/DOCX để kiểm tra sự giống và khác nhau. So sánh cho chúng ta ý tưởng về những gì đã được thay đổi trong hai phiên bản của một tài liệu Word. Có sẵn nhiều ứng dụng so sánh tài liệu trực tuyến cho phép bạn so sánh hai tài liệu Word. Tuy nhiên, có thể xảy ra trường hợp bạn cần tích hợp các tính năng so sánh tài liệu trong ứng dụng web của mình.
tháng 7 6, 2020 · 4 phút · Usman Aziz