Tiếng Việt

Sử dụng System.Drawing trong ứng dụng Blazor WebAssembly trong C#

Blazor framework được sử dụng rộng rãi để xây dựng giao diện người dùng web tương tác và có thể tái sử dụng trong công nghệ web. Hơn nữa, các ứng dụng Blazor WebAssembly thực thi trực tiếp trong trình duyệt trên thời gian chạy .NET dựa trên WebAssembly. Bài viết này trình bày cách sử dụng thư viện System.Drawing trong ứng dụng Blazor WebAssembly.
tháng 5 21, 2022 · 3 phút · Farhan Raza