Tiếng Việt

Chuyển đổi dữ liệu từ JSON sang Excel trong Java bằng Aspose API

MS Excel cung cấp nhiều tính năng để giữ và sắp xếp dữ liệu dạng bảng ở dạng trang tính. Cùng với tổ chức dữ liệu, bạn có thể thực hiện nhiều thao tác khác nhau như sắp xếp dữ liệu, vẽ biểu đồ, tính toán toán học, v.v. [JSON][1], mặt khác, là một định dạng được sử dụng rộng rãi để lưu trữ và truyền dữ liệu dưới dạng cặp khóa-giá trị. Trong nhiều trường hợp, bạn nhận được dữ liệu ở dạng JSON và cần nhập dữ liệu đó vào tệp Excel. Để đạt được điều đó theo cách lập trình, bài viết này trình bày cách nhập dữ liệu JSON vào Excel trong Java.
tháng 4 20, 2019 · 5 phút · Usman Aziz