Tiếng Việt

PHP Barcode Generator and Reader API - Tạo và quét mã vạch trong PHP

Mã vạch được sử dụng để thể hiện trực quan dữ liệu về một đối tượng ở dạng máy có thể đọc được. Việc lưu giữ dữ liệu về các sản phẩm có thể đọc được bằng máy quét mã vạch sẽ phổ biến hơn. Để có thể tạo và đọc nhiều loại mã vạch trong các ứng dụng web dựa trên PHP, chúng tôi đã phát hành Aspose.BarCode for PHP via Java - một API trình tạo và đọc mã vạch PHP dễ sử dụng được thiết kế để hoạt động thông qua Cầu Java.
tháng 1 29, 2020 · 6 phút · Usman Aziz