Tiếng Việt

Đọc mã vạch từ PDF trong Java

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần trích xuất và đọc mã vạch được nhúng vào tài liệu PDF theo chương trình. Bạn có thể phát hiện và trích xuất hình ảnh mã vạch từ các tài liệu PDF nhiều trang trong các ứng dụng Java. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách đọc mã vạch từ tài liệu PDF bằng Java.
tháng 9 22, 2022 · 11 phút · Muzammil Khan