Tiếng Việt

Đọc mã vạch từ hình ảnh trong C#

Chúng tôi có thể dễ dàng phát hiện, nhận dạng và đọc các loại mã vạch và mã QR khác nhau từ hình ảnh theo chương trình. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách đọc mã vạch từ một hình ảnh trong C#.
tháng 12 1, 2022 · 14 phút · Muzammil Khan

Đọc mã vạch từ hình ảnh bằng Java

Là một nhà phát triển Java, bạn có thể dễ dàng nhận ra và đọc các loại mã vạch khác nhau trong các ứng dụng Java. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách đọc mã vạch từ một hình ảnh bằng Java.
tháng 6 4, 2022 · 8 phút · Muzammil Khan