Tiếng Việt

Tạo Bảng tính MS Excel trong C++ mà không cần MS Office - Hướng dẫn Toàn diện

Trước đây, tôi đã viết một bài đăng về cách triển khai các tính năng tự động hóa của Excel và tạo các tệp Excel XLS/XLSX từ đầu bằng C#. Hôm nay, tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo sổ làm việc Excel, chèn dữ liệu vào trang tính Excel, tính toán công thức cũng như tạo biểu đồ và bảng trong trang tính bằng C++. Tất cả các tính năng tự động hóa bảng tính sẽ được cung cấp bởi C++ Excel API - Aspose.
tháng 5 15, 2020 · 9 phút · Usman Aziz