Tiếng Việt

Thêm nhận xét trong Trang tính Excel bằng C ++

Microsoft Excel cung cấp tùy chọn để thêm nhận xét trong tệp Excel. Có thể có một số lý do để thêm nhận xét, chẳng hạn như giải thích công thức hoặc thêm thông tin theo ngữ cảnh có thể hữu ích cho người đọc. Nhận xét cũng có thể được sử dụng để đề xuất các chỉnh sửa trong trang tính. Hơn nữa, bạn có thể đặt kích thước phông chữ, chiều cao, chiều rộng, v.v. của các nhận xét. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách thêm nhận xét vào trang tính Excel theo cách lập trình bằng C ++.
tháng 9 6, 2021 · 5 phút · Muhammad Ahmad