Tiếng Việt

Thay đổi màu văn bản trong HTML bằng C#

HTML là một ngôn ngữ đánh dấu được sử dụng để tạo và thiết kế các trang web. Chúng có thể bao gồm văn bản ở các dạng khác nhau như đoạn văn, danh sách, bảng, v.v. Tương tự như vậy, nó có thể chứa hình ảnh, video, hoạt ảnh và bất kỳ loại đối tượng đồ họa nào. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần định dạng văn bản bằng cách thay đổi màu văn bản. Theo đó, bài viết này đề cập đến cách thay đổi màu văn bản trong HTML bằng C#.
tháng 11 4, 2022 · 4 phút · Farhan Raza

Thay đổi màu văn bản trong HTML bằng Java

HTML là một ngôn ngữ đánh dấu được sử dụng để cấu trúc các trang web bằng cách sử dụng các phần tử, thẻ khác nhau, v.v. Các tài liệu HTML thường được hỗ trợ bởi các công nghệ định dạng như CSS. Trong một số trường hợp sử dụng, bạn có thể cần sửa đổi định dạng văn bản trong tệp HTML. Phù hợp với các tình huống như vậy, bài viết này trình bày cách thay đổi màu văn bản trong tệp HTML theo lập trình trong Java.
tháng 10 4, 2022 · 4 phút · Farhan Raza