Tiếng Việt

Thêm, kết nối, loại bỏ hoặc sao chép hình dạng PowerPoint trong Java

Hình dạng trong bản trình bày PowerPoint được sử dụng để xây dựng một điểm cụ thể hoặc tạo sơ đồ chẳng hạn như sơ đồ. Ngoài ra, việc bao gồm các hình dạng làm cho bài thuyết trình hấp dẫn hơn. Do đó, PowerPoint cung cấp một số hình dạng như đường thẳng, hình elip, hình chữ nhật, … Trong bài viết này, bạn sẽ học cách tự động hóa các thao tác với hình dạng trong bài thuyết trình PowerPoint. Đặc biệt, bài viết sẽ đề cập đến cách thêm, kết nối, sao chép hoặc loại bỏ hình dạng trong bản trình bày PowerPoint sử dụng Java.
tháng 4 9, 2021 · 7 phút · Usman Aziz