Tiếng Việt

Sao chép các trang trình bày trong bản trình bày PowerPoint sử dụng C#

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần sao chép các trang trình bày trong bản trình bày PowerPoint. Quá trình sao chép tạo bản sao của một trang chiếu trong hoặc trong một bản trình bày khác mà không làm thay đổi trang chiếu gốc. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách tự động sao chép trang chiếu trong bản trình bày PowerPoint. Đặc biệt, bài viết sẽ đề cập đến cách sao chép các slide trong bản trình bày PowerPoint hoặc từ bản trình bày này sang bản trình bày khác bằng C#.
tháng 9 7, 2021 · 7 phút · Usman Aziz