Tiếng Việt

Kết hợp các tệp OneNote trong C#

Tệp OneNote được sử dụng để sắp xếp những thứ mà bạn có thể giữ thông tin quan trọng dưới dạng văn bản, hình ảnh, bản vẽ, v.v. Bạn có thể kết hợp nhiều sổ ghi chép thành một tệp duy nhất. Tệp đầu ra đã hợp nhất có thể được lưu dưới dạng tệp OneNote (.one) cũng như tài liệu PDF theo yêu cầu của bạn.
tháng 8 11, 2022 · 3 phút · Farhan Raza