Tiếng Việt

Hợp nhất nhiều kho lưu trữ ZIP hoặc TAR trong C#

Trong khi làm việc với các tệp lưu trữ từ bên trong các ứng dụng .NET của bạn, bạn có thể cần hợp nhất nhiều tệp ZIP hoặc TAR. Ví dụ: bạn có thể muốn trích xuất các tệp và thư mục từ nhiều kho lưu trữ và đưa chúng vào một kho lưu trữ duy nhất. Để đạt được điều đó, bài viết này trình bày cách hợp nhất nhiều tệp ZIP hoặc TAR trong C#. Chúng tôi sẽ đề cập đến việc hợp nhất ZIP thành ZIP, TAR thành TAR, ZIP thành TAR và TAR thành ZIP.
tháng 1 6, 2022 · 6 phút · Usman Aziz