Tiếng Việt

Hợp nhất các tệp XPS theo chương trình trong C#

Tệp XPS dựa trên Thông số kỹ thuật giấy XML thể hiện bố cục trang. Chúng bao gồm thông tin về hình thức và bố cục in ấn. Đôi khi bạn có thể muốn hợp nhất nhiều tệp XPS để xử lý thêm dữ liệu. Theo các yêu cầu như vậy, bài viết này giải thích cách hợp nhất các tệp XPS theo chương trình trong C#.
tháng 5 10, 2022 · 5 phút · Farhan Raza