Tiếng Việt

Kết nối với Máy chủ SMTP bằng Python

Giao thức truyền thư đơn giản (SMTP) là một giao thức nổi tiếng và được sử dụng phổ biến để gửi thư email từ các ứng dụng khách đến máy chủ thư điện tử. Trong khi triển khai các tính năng tự động hóa email, bạn có thể cần kết nối với máy chủ SMTP từ bên trong các ứng dụng Python của mình. Đối với các tình huống như vậy, bài viết này trình bày cách kết nối với máy chủ SMTP theo lập trình bằng Python. Hơn nữa, bạn sẽ học cách gửi email sau khi kết nối với máy chủ SMTP.
tháng 4 25, 2022 · 3 phút · Usman Aziz