Tiếng Việt

Chuyển đổi CFF sang PDF trong C#

Các tệp CFF được sử dụng để lưu trữ các thiết kế đóng gói và cắt bế ba chiều. Tuy nhiên, bạn cần các ứng dụng cụ thể để mở, xem hoặc xử lý tệp CFF hoặc CF2. Theo đó, bạn có thể cần chuyển đổi tệp CFF thành tài liệu PDF. Bài viết này đề cập đến cách chuyển đổi các tệp CFF sang PDF theo chương trình trong C#.
tháng 1 6, 2022 · 3 phút · Farhan Raza