Tiếng Việt

Chuyển đổi từ (DOC, DOCX) sang mảng byte

Aspose.Words API cung cấp cách đơn giản nhất để chuyển đổi tài liệu Microsoft Word DOC hoặc DOCX thành một mảng byte trong C# và Java. Việc chuyển đổi tài liệu Word sang mảng byte rất hữu ích khi lưu trữ tài liệu trong cơ sở dữ liệu và/hoặc sau đó truy xuất chúng từ cơ sở dữ liệu. Aspose.Words API cung cấp chức năng thao tác với các tệp Microsoft Word mà không cần sử dụng Microsoft Word.
tháng 12 9, 2019 · 2 phút · Muzammil Khan