Tiếng Việt

Chuyển đổi Email sang HTML bằng Python

Thông báo email thường được yêu cầu chuyển đổi sang định dạng HTML để nhúng chúng vào các trang web. Để tự động hóa việc chuyển đổi này, trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi email sang HTML bằng Python. Đặc biệt, bài viết sẽ đề cập đến cách chuyển đổi các tệp email EML hoặc MSG sang các trang HTML.
tháng 5 24, 2021 · 4 phút · Usman Aziz