Tiếng Việt

Chuyển đổi tệp Excel sang HTML bằng Java

Bảng tính Excel cho phép bạn lưu trữ và tổ chức tốt dữ liệu ở dạng bảng. Bạn có thể thực hiện tính toán cũng như tạo các loại đồ thị và biểu đồ khác nhau để phân tích dữ liệu. Tuy nhiên, trong các tình huống khác nhau, bạn có thể cần thực hiện chuyển đổi Excel sang HTML để chuyển đổi trang tính sang trang HTML. Ví dụ: khi nhúng nội dung của bảng tính vào trang web. Theo đó, bài viết này nhằm mục đích trình bày cách chuyển đổi các tệp Excel XLSX sang HTML theo chương trình bằng Java.
tháng 12 28, 2020 · 4 phút · Usman Aziz