Tiếng Việt

Chuyển đổi GeoJSON sang SVG trong C#

Các tệp GeoJSON chứa hình học của một đối tượng địa lý là một tập hợp các tọa độ vectơ. Trong khi các tệp SVG chứa thông tin trực quan. Đôi khi, bạn có thể cần hiển thị tệp GeoJSON thành hình ảnh Đồ họa vectơ có thể mở rộng SVG. Theo các yêu cầu như vậy, bài viết này đề cập đến cách chuyển đổi tệp GeoJSON sang định dạng SVG theo chương trình trong C#.
tháng 12 2, 2022 · 3 phút · Farhan Raza