Tiếng Việt

Chuyển đổi HTML sang JPG trong C#

Tìm hiểu cách chuyển đổi tệp HTML, trang web hoặc chuỗi HTML thành định dạng hình ảnh JPG bằng C#. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách lập trình tạo các tài liệu HTML thành hình ảnh JPG.
tháng 12 8, 2022 · 8 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi HTML sang PDF trong C#

Tìm hiểu cách chuyển đổi tệp HTML, chuỗi HTML hoặc trang web trực tiếp thành tài liệu PDF trong C#. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách mở tài liệu HTML theo chương trình và chuyển đổi chúng thành tệp .pdf.
tháng 11 29, 2022 · 7 phút · Muzammil Khan

Tạo PDF từ HTML trong C#

Là một nhà phát triển C#, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi tài liệu HTML sang tài liệu PDF. Bạn cũng có thể chuyển đổi bất kỳ chuỗi HTML nào sang tài liệu PDF theo lập trình. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách tạo tài liệu PDF từ HTML trong C#.
tháng 9 7, 2022 · 6 phút · Muzammil Khan