Tiếng Việt

Chuyển đổi tệp HTML sang tài liệu Word bằng Python

Chuyển đổi HTML sang Word được thực hiện trong nhiều trường hợp khác nhau để chuyển đổi các trang web sang định dạng DOCX hoặc DOC. Các ứng dụng khác nhau sử dụng trình soạn thảo WYSIWYG HTML để tạo tài liệu. Trong trường hợp đó, tạo tài liệu Word từ HTML trở thành một tính năng hữu ích. Xem xét các tình huống như vậy, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp HTML sang tài liệu Word theo lập trình bằng Python.
tháng 11 26, 2021 · 3 phút · Usman Aziz