Tiếng Việt

Chuyển đổi HTML sang văn bản trong Java

Các trang HTML được sử dụng rộng rãi trên internet. Chúng có thể chứa hình ảnh, hình vẽ và văn bản để trình bày thông tin. Đôi khi, bạn có thể cần chuyển đổi tệp HTML sang định dạng Văn bản. Theo đó, bài viết này đề cập đến cách chuyển đổi HTML sang Text theo chương trình trong Java.
tháng 8 18, 2022 · 3 phút · Farhan Raza