Tiếng Việt

Chuyển đổi HTML thành văn bản thuần túy hoặc trích xuất văn bản từ HTML trong C#

HTML là ngôn ngữ đánh dấu được sử dụng phổ biến trong các trang web, ứng dụng web, v.v. Nội dung trong HTML được phân biệt bằng các thẻ khác nhau. Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi HTML thành văn bản thuần túy bằng ngôn ngữ C# trong khi bỏ qua các thẻ mở và thẻ đóng. Tương tự như vậy, có thể có một số thông số kỹ thuật biểu định kiểu xếp tầng, JavaScript hoặc bất kỳ phần nào khác của HTML theo yêu cầu của bạn.
tháng 12 15, 2020 · 6 phút · Farhan Raza