Tiếng Việt

Chuyển đổi HTML hoặc MHTML sang XPS có lập trình trong C#

Tệp HTML được sử dụng trên web để trình bày và định dạng thông tin. Bạn có thể chuyển đổi các tệp HTML sang tệp XPS theo chương trình bằng C#. Các trường hợp sử dụng sau đây xây dựng các kịch bản chuyển đổi khác nhau.
tháng 7 14, 2021 · 4 phút · Farhan Raza