Tiếng Việt

Chuyển đổi hình ảnh IFC sang JPG hoặc PNG bằng C#

Các tệp IFC được sử dụng để lập mô hình tòa nhà, cơ sở và cơ sở hạ tầng khác nhau. Tuy nhiên, một số ứng dụng hạn chế hỗ trợ định dạng tệp này, do đó bạn có thể cần chuyển đổi tệp IFC thành hình ảnh JPG hoặc PNG để xem trước nội dung trong các môi trường hệ thống khác nhau. Bài viết này đề cập đến cách chuyển đổi tệp IFC thành hình ảnh theo chương trình với C#.
tháng 11 4, 2021 · 3 phút · Farhan Raza