Tiếng Việt

Chuyển đổi MHT thành một hình ảnh trong C#

Bạn có thể cần chuyển đổi tệp MHT thành hình ảnh để xem trước nội dung dưới dạng hình thu nhỏ. Phù hợp với các yêu cầu đó, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp MHT hoặc MHTML thành hình ảnh ở định dạng JPG, PNG và các định dạng hình ảnh khác theo chương trình trong C#.
tháng 3 6, 2022 · 3 phút · Farhan Raza