Tiếng Việt

Chuyển đổi tệp PDF sang XML trong C# .NET

XML là một ngôn ngữ đánh dấu nổi tiếng tương tự như HTML. Tuy nhiên, việc sử dụng nó trải rộng trên nhiều tình huống như quản lý dữ liệu, web, công cụ văn phòng, tài liệu, v.v. Trong trường hợp cụ thể, tài liệu PDF được chuyển đổi thành tệp XML để có được biểu diễn có cấu trúc của nội dung. Do đó, biểu diễn dựa trên thẻ của các tài liệu PDF có thể được xử lý thuận tiện hơn cho các mục đích khác nhau. Theo đó, trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi một tệp PDF sang XML theo phương pháp lập trình trong C#.
tháng 6 7, 2022 · 3 phút · Usman Aziz