Tiếng Việt

Chuyển đổi các trang PDF thành hình ảnh PNG bằng C#

PDF được coi là một định dạng tài liệu phù hợp để in và chia sẻ. Tuy nhiên, có thể xảy ra trường hợp bạn cần chuyển đổi các trang trong tệp PDF sang hình ảnh PNG. Ví dụ: khi bạn muốn nhúng các trang PDF vào một trang web hoặc tạo bìa của PDF, v.v. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách tự động chuyển đổi PDF sang PNG C# từ bên trong các ứng dụng .NET của mình.
tháng 11 25, 2020 · 3 phút · Usman Aziz