Tiếng Việt

Chuyển đổi PowerPoint PPTX / PPT sang HTML trong Android

Chuyển đổi PowerPoint sang HTML có thể hữu ích khi bạn cần nhúng các bản trình bày trong các ứng dụng Android của mình. Bạn có thể chuyển đổi từng trang chiếu trong bản trình bày thành một trang HTML. Theo đó, bài viết này trình bày cách chuyển đổi slide trong PowerPoint PPTX hoặc PPT sang HTML trong Android.
tháng 9 28, 2021 · 3 phút · Usman Aziz