Tiếng Việt

Chuyển đổi PostScript PS/EPS và XPS sang PDF và hình ảnh Raster trong C++

Trong bài đăng trước của tôi, tôi đã chỉ cho bạn thấy việc tạo hoặc chỉnh sửa các tài liệu PostScript (PS/EPS) và XPS theo cách lập trình bằng Aspose.Page for C++ dễ dàng như thế nào. Trong bài viết này, tôi sẽ trình bày cách chuyển đổi tài liệu PS/EPS hoặc XPS sang PDF hoặc định dạng hình ảnh raster bao gồm PNG, JPEG, TIFF và BMP bằng C++.
tháng 3 26, 2020 · 8 phút · Usman Aziz