Tiếng Việt

Chuyển đổi tệp SVG thành hình ảnh PNG, JPEG, BMP, TIFF và GIF bằng C#

Trong bài viết này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách chuyển đổi các tệp SVG sang PNG, JPEG, TIFF và các định dạng hình ảnh raster phổ biến khác bằng C# với Aspose’s .NET SVG API. Aspose.SVG cho .NET là một API mạnh mẽ để xử lý các tệp SVG bằng C# hoặc VB.NET. Nó cho phép bạn tải, phân tích cú pháp và chuyển đổi các tệp SVG sang nhiều định dạng tệp khác.
tháng 5 18, 2020 · 6 phút · Usman Aziz