Tiếng Việt

Chuyển đổi LaTeX sang Word bằng C#

TEX của LaTeX là một định dạng phổ biến được sử dụng để viết bài báo, sách và các ấn phẩm khác. Nó sử dụng các thẻ khác nhau để chèn văn bản, đồ họa, phương trình toán học, ký hiệu, v.v. vào tài liệu. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần phải chuyển đổi tệp LaTeX sang định dạng Word theo chương trình. Đối với những trường hợp như vậy, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp LaTeX (.tex) sang định dạng Word bằng C#.
tháng 5 29, 2021 · 2 phút · Usman Aziz