Tiếng Việt

Chuyển đổi GeoJson sang TopoJson và ngược lại bằng C#

GeoJSON được sử dụng để biểu diễn các đối tượng địa lý với các đối tượng địa lý phi không gian. Trong khi đó, TopoJSON là một phần mở rộng của GeoJSON sử dụng Topo. Bạn có thể chuyển đổi GeoJSON sang TopoJSON cũng như TopoJSON sang GeoJSON theo yêu cầu của bạn.
tháng 3 2, 2021 · 5 phút · Farhan Raza