Tiếng Việt

Chuyển đổi tệp TXT sang PDF trong C#

Notepad cung cấp cách dễ dàng và nhanh nhất để viết ra những điểm quan trọng và hoặc tạo ghi chú. Hơn nữa, các ứng dụng khác nhau tạo ra thông tin hữu ích dưới dạng tệp TXT. Vì tệp TXT không hỗ trợ các tính năng nâng cao, chẳng hạn như chú thích, v.v., bạn có thể cần chuyển đổi chúng sang định dạng PDF. Để thực hiện chuyển đổi này từ bên trong các ứng dụng .NET, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp TXT sang định dạng PDF bằng C# .NET.
tháng 11 2, 2021 · 3 phút · Usman Aziz