Tiếng Việt

Chuyển đổi tệp TXT sang PDF trong Java

Notepad là công cụ dễ dàng nhất để ghi lại những điểm quan trọng và tạo ghi chú nhanh trong tệp TXT. Vì tệp TXT không hỗ trợ các tính năng nâng cao, chẳng hạn như nhận xét, v.v., chúng được chuyển đổi sang định dạng PDF. Để thực hiện chuyển đổi này theo chương trình, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp TXT sang định dạng PDF bằng Java.
tháng 11 1, 2021 · 3 phút · Usman Aziz