Tiếng Việt

Chuyển đổi tệp TXT sang PDF bằng Python

Nhiều người sử dụng Notepad để viết ra những điểm quan trọng hoặc tạo ghi chú nhanh chóng ở định dạng TXT. Ngoài ra, các tệp TXT được sử dụng để lưu trữ văn bản thuần túy trong các ứng dụng khác nhau. Tuy nhiên, do Notepad không cung cấp các tính năng nâng cao, các tệp TXT thường được chuyển đổi sang PDF. Để tự động chuyển đổi TXT sang PDF theo chương trình, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp TXT sang định dạng PDF bằng Python.
tháng 11 29, 2021 · 3 phút · Usman Aziz