Tiếng Việt

Chuyển đổi Loại 1 thành WOFF và WOFF2 trong C#

Phông chữ Loại 1 rất có thể mở rộng và có thể được hiển thị ở bất kỳ kích thước nào mà không làm giảm chất lượng nhưng có thể tải chậm, đặc biệt là trên các máy tính cũ. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi Loại 1 thành WOFF và WOFF2 bằng C#.
tháng 7 3, 2023 · 5 phút · Muzammil Khan