Tiếng Việt

Chuyển Word DOC hoặc DOCX sang HTML, MHTML trong C# VB.NET

Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi tài liệu Word (DOC/DOCX) sang trang web như định dạng HTML hoặc MHTML. Có thể sử dụng Aspose.Words for .NET API để thực hiện chuyển đổi này bằng C# hoặc VB.NET. Chuyển đổi tài liệu Microsoft Word là một trường hợp sử dụng phổ biến nên API hỗ trợ các tùy chọn khác nhau để chuyển đổi.
tháng 10 2, 2020 · 4 phút · Farhan Raza