Tiếng Việt

AcroForms vs XFA Forms - Chuyển đổi XFA sang AcroForms trong PDF

Biểu mẫu AcroForms so với XFA AcroForms là các biểu mẫu có thể điền được sử dụng để tích hợp các trường biểu mẫu trong tài liệu PDF. Đó là công nghệ biểu mẫu ban đầu được Adobe áp dụng cho các tài liệu PDF bắt đầu từ đặc điểm kỹ thuật PDF 1.2. AcroForms cho phép thêm các trường biểu mẫu dưới dạng lớp phủ để thu thập dữ liệu từ người dùng cuối hoặc bất kỳ ai sử dụng tài liệu.
tháng 3 31, 2020 · 3 phút · Usman Aziz