Tiếng Việt

Chuyển đổi tệp MS Excel sang HTML bằng Python

Các tệp MS Excel rất hữu ích trong việc lưu trữ, sắp xếp và phân tích một lượng lớn dữ liệu. Trong một số trường hợp nhất định, các nhà phát triển cũng thích sử dụng tệp Excel thay vì cơ sở dữ liệu để lưu giữ hồ sơ. Tuy nhiên, để xem được dữ liệu trong file Excel, bạn cần cài đặt MS Excel. Hơn nữa, bạn không thể xem nội dung của tệp Excel từ bên trong ứng dụng của mình.
tháng 8 21, 2020 · 3 phút · Usman Aziz