Tiếng Việt

Chuyển đổi XPS sang BMP, JPEG, PNG và TIFF bằng Java

Định dạng XPS (Thông số kỹ thuật giấy XML) được Microsoft giới thiệu đại diện cho bố cục trang. Nó sử dụng các thẻ XML để thể hiện sự xuất hiện của các trang và thành phần của tài liệu. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về việc chuyển đổi tài liệu XPS sang định dạng hình ảnh raster theo chương trình. Đặc biệt, bài viết sẽ đề cập đến cách chuyển đổi XPS sang BMP, JPEG, PNG và TIFF bằng Java.
tháng 12 18, 2020 · 7 phút · Usman Aziz