Tiếng Việt

Sao chép hoặc di chuyển trang tính Excel trong C#

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần sao chép trang tính trong sổ làm việc Excel hoặc từ sổ làm việc này sang sổ làm việc khác. Mặt khác, việc di chuyển các trang tính để thay đổi vị trí của chúng trong sổ làm việc cũng được yêu cầu trong các trường hợp khác nhau. Để thực hiện các tác vụ nêu trên theo chương trình, bài viết này hướng dẫn cách sao chép trang tính trong sổ làm việc Excel bằng C#. Hơn nữa, nó cũng bao gồm cách thay đổi vị trí của trang tính trong sổ làm việc Excel.
tháng 3 15, 2021 · 5 phút · Usman Aziz