Tiếng Việt

Sao chép nội dung của tài liệu Word sang tài liệu khác bằng Python

Trong các trường hợp khác nhau, bạn có thể cần sao chép nội dung của tài liệu Word sang tài liệu khác. Ngoài ra, bạn có thể cần tạo một bản sao của tài liệu Word gốc. Để tự động hóa các thao tác này, bài viết này trình bày cách sao chép nội dung từ tài liệu Word này sang tài liệu Word khác bằng Python. Hơn nữa, bạn sẽ học cách tạo bản sao của tài liệu Word theo lập trình.
tháng 11 17, 2021 · 4 phút · Usman Aziz