Tiếng Việt

Sao chép dữ liệu từ Trang tính Excel bằng Python

Trong khi xử lý các tệp Excel theo chương trình, bạn có thể cần sao chép dữ liệu từ trang tính Excel này sang trang tính Excel khác. Ngoài ra, bạn có thể phải sao chép dữ liệu từ trang tính trong sổ làm việc Excel này sang trang tính khác. Để đối phó với những trường hợp như vậy, bài viết này hướng dẫn cách sao chép dữ liệu từ trang tính Excel bằng Python.
tháng 8 18, 2022 · 5 phút · Usman Aziz