Tiếng Việt

Sao chép hàng và cột trong Excel bằng Python

Trong khi tạo và xử lý các tệp Excel, bạn có thể cần sao chép dữ liệu từ các hàng và cột cụ thể trong một trang tính. Để triển khai tính năng này theo chương trình, bài viết này hướng dẫn cách sao chép hàng hoặc cột trong trang tính Excel bằng Python. Chúng tôi sẽ chứng minh sao chép các hàng và cột Excel một cách riêng biệt với sự trợ giúp của các bước và mẫu mã.
tháng 10 6, 2022 · 4 phút · Usman Aziz