Tiếng Việt

Áp dụng hiệu ứng 3D trong PowerPoint PPT bằng Python

MS PowerPoint cung cấp các hiệu ứng 3D để làm cho các bài thuyết trình hấp dẫn hơn. Bạn có thể sử dụng văn bản, hình dạng và hình ảnh 3D để nâng cao tính tương tác của nội dung. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách áp dụng các hiệu ứng 3D trong PowerPoint PPT theo lập trình bằng Python. Chúng tôi sẽ trình bày cách tạo hiệu ứng 3D cho văn bản, hình dạng và hình ảnh trong bản trình bày.
tháng 1 8, 2022 · 6 phút · Usman Aziz