Tiếng Việt

Tạo danh sách phân phối MS Outlook trong Java

Danh sách phân phối email giúp bạn có thể gửi email đến một nhóm người mà không cần viết địa chỉ email riêng lẻ. Bạn có thể tạo một số danh sách dựa trên các kiểu người như chính thức, xã hội, v.v. MS Outlook cũng cho phép bạn tạo danh sách phân phối và thường thì bạn có thể cần tạo danh sách như vậy theo chương trình. Vì vậy, chúng ta hãy xem cách tạo và đọc danh sách phân phối MS Outlook theo lập trình trong Java.
tháng 5 6, 2022 · 4 phút · Usman Aziz