Tiếng Việt

Tạo và xóa thư mục trên MS Exchange Server trong Java

Microsoft Exchange Server lưu giữ email trong các thư mục khác nhau như hộp thư đến, hộp thư đi, v.v. Ngoài ra, nó cho phép bạn tạo các thư mục hoặc thư mục con của riêng mình bên trong các thư mục được xác định trước. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần tạo các thư mục tùy chỉnh trên Exchange Server theo chương trình. Để thực hiện điều đó, bài viết này trình bày cách tạo hoặc xóa các thư mục hoặc thư mục con bằng EWS trên MS Exchange Server trong Java.
tháng 3 1, 2022 · 5 phút · Usman Aziz