Tiếng Việt

Tạo kho lưu trữ tự giải nén có thể thực thi trong C#

Tệp lưu trữ tự giải nén (SFX hoặc SEA) là một loại tệp đặc biệt chứa dữ liệu nén cùng với các hướng dẫn thực thi. Kho lưu trữ này có khả năng tự giải nén các tệp mà nó chứa. Do đó, bạn không cần bất kỳ trình giải nén hoặc ứng dụng giải nén cụ thể nào để mở các kho lưu trữ tự giải nén. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo kho lưu trữ tự giải nén thực thi trong C# từ bên trong các ứng dụng .NET của bạn.
tháng 1 10, 2022 · 4 phút · Usman Aziz